ธรรมะวันละนิด(๑๘) พระหนุ่มเณรน้อยผู้ใดใคร

โย  หเว  ทหโร  ภิกฺขุ                        พระหนุ่มเณรน้อยผู้ใดใคร

ยุญฺชติ  พุทธสาสเน                         เอาใจใส่ในพระพุทธศาสนา

โสมํ  โลกํ  ปภาเสติ                         ย่อมสามารถทำโลกนี้ให้โสภา

อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา                   ดุจจันทราพ้นเมฆาอาภาเรือง.(ธบ.๓๘๒-พธ.แปล)

Whosoever,  although  still  young,

Devotes  himself  to  the  Buddha’s  Teaching-

He  illumines  all  the  world,

As  the  moon  emerging  from  the  cloud.(เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s