ธรรมะวันละนิด(๑๑๓) ทางรอดคืออริยมรรคมีองค์แปด

มคฺคานฏฺฐงฺคิโก  เสฏฺโฐ                          มรรคมีองค์แปดเป็นยอดมรรคา

สจฺจานํ  จตุโร  ปทา                                อริยสัจจ์สี่หนายอดกว่าจริงใดใด

วิราโค  เสฏฺโฐ  ธมฺมานํ                            วิราคะคือยอดธรรมกำหนัดคลาย

ทิปทานญฺจ  จกฺขุมา                               ยอดกว่าใครใครคือคนได้เห็นธรรม. (ธบ.๒๗๓)

เอเสว  มคฺโค  นตฺถญฺโญ                         มรรคนี้เท่านั้นไม่มีผันเป็นอื่น

ทสฺสนาย  วิสุทฺธิยา                                  เพื่อความสดชื่นทัศนะสะอาดล้ำ

เอตญฺหิ  ตุมฺเห  ปฏิปชฺชถ                        พวกท่านจงเดินตามทางนี้ประจำ

มารสฺเสตํ  ปโมหนํ                                   จะทำมารงงไร้พิษสงก่อกวน. (ธบ.๒๗๔)

เอตญฺหิ  ตุมฺเห  ปฏิปนฺนา                        และเมื่อพวกท่านเดินทางนี้แล้ว

ทุกฺขสฺสนฺตํ  กริสฺสถ                                จักทำให้แคล้วคลาดทุกข์ทั้งมวล

อกฺขาโต  เว  มยา  มคฺโค                         ทางนี้แหละเราเฝ้ากล่าวเชิญชวน

อญฺญาย  สลฺลสตฺถนํ                               เพราะรู้กระบวนการหักศรมาร. (ธบ.๒๗๕)

ตุมฺเหหิ  กิจฺจํ  อาตปฺปํ                             ความเพียรอันท่านทั้งหลายพึงทำ

อกฺขาตาโร  ตถาคตา                              ตถาคตแนะนำย้ำแค่วิธีการ

ปฏิปนฺนา  ปโมกฺขนฺติ                              คนดำเนินแล้วก็จะแคล้วผันผ่าน

ฌายิโน  มารพนฺธนา                               พ้นบ่วงแห่งมารด้วยมีฌานปัญญา. (ธบ.๒๗๖ – พธ.แปล)

Best of paths is the Eightfold Path.
Best of truths is the Four Noble Truths.
Best of conditions is Passionlessness.
Best of men is the Seeing One. (๒๗๓)

This is the only way;
None other is there for the purity of vision.
Do you enter upon this path,
Which is the bewilderment of Mara. (๒๗๔)

When walking along this path,
You shall make an end of suffering
This is the Way made known by me
When I had learnt to remove all darts. (๒๗๕)

You yourselves should make an effort,
The Tathagatas can but show the Way.
The meditative ones who walk this path
Are released from the bonds of Mara. (๒๗๖ )

(เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s