ธรรมะวันละนิด(๘๔) วิญญูชน แม้หนหนึ่งครู่หนึ่ง

มุหุตฺตมปิ  เจ  วิญฺญู                         วิญญูชน แม้หนหนึ่งครู่หนึ่ง

ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ                           อยู่ใกล้ซึ่งบัณฑิตประสิทธิผล

ขิปฺปํ  ธมฺมํ  วิชานาติ                         พลันเขารู้รสธรรมกำกับตน

ชิวฺหา  สูปรสํ  ยถา                           เปรียบลิ้นคนรู้รสแกงแจ่มแจ้งเอย. (ธบ.๖๕-พธ.แปล)

Though, for a moment only,

An intelligent man associates with a wise man,

Quickly he understands the Dhamma,

As the tougue the flavour of soup. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s