ธรรมะวันละนิด(๕๘) สัตว์บางพวกก็เกิดในมนุษยโลก

คพฺภเมเก  อุปฺปชฺชนฺติ                            สัตว์บางพวก ก็เกิดในมนุษยโลก

นิรยํ  ปาปกมฺมิโน                            พวกทำโสโครก ตกนรกหมกไหม้

สคฺคํ  สุคติโน  ยนฺติ                        พวกทำสร้างสรรค์ ขึ้นสวรรคาลัย

ปรินิพฺพนฺติ  อนาสวา                             ส่วนผู้ไร้อาสวะ ปรินิพพานเอย . (ธบ.๑๒๖-พธ.แปล)

Some are born in the womb again;

The evil-doers are born in hell;

The good go to heaven;

The undefiled Ones attain Nibbana. (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s