ธรรมะวันละนิด(๕๓) อย่าดูถูกเหยียดหยามมองข้ามบาป

มาวมญฺเญถ  ปาปสฺส                       อย่าดูถูก เหยียดหยาม มองข้ามบาป

น  มตฺตํ  อาคมิสฺสติ                         ว่ากรรมหยาบ เล็กน้อยผล ดลไม่หนัก

อุทพินฺทุนิปาเตน                             เปรียบดั่งฝน ทีละหยาด หยดเป็นพัก

อุทกุมฺโภปิ  ปูรติ                              หม้อรองจัก เต็มเปี่ยมได้ ไม่คาดคิด

อาปูรติ  พาโล  ปาปสฺส                   แม้คนพาล ก็เต็มได้ ด้วยความชั่ว

โถกํ  โถกมฺปิ  อาจินํ                        เมื่อเมามัว สั่งสมกรรม ทำทุจริต

                                                       ทีละเล็ก ทีละน้อย วันละนิด

                                                       บาปก็ติด ตรึงจิตใจ ให้มืดมน. (ธบ.๑๒๑-พธ.แปล)

Deepise not evil,

Saying, ‘It will not come to me’;

Drop by drop is the waterpot filled,

Likewise the fool, gathering little by little,

Fills himself with evil. (เสฐียรพงษ์  วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s