ธรรมะวันละนิด(๕๑) ถ้าคนเรา ถึงคราวถลำ ทำบาปไซร้

ปาปญฺเจ  ปุริโส  กยิรา                     ถ้าคนเรา  ถึงคราวถลำ  ทำบาปไซร้

น  นํ  กยิรา  ปุนปฺปุนํ                        ไม่พึงใคร่  ทำบาปนั้น  กันบ่อยบ่อย

น  ตมฺหิ  ฉนฺทํ  กยิราถ                      ไม่พึงทำ  ความพอใจ  บาปใหญ่น้อย

ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย                   การทยอย  สั่งสมบาป  ทุกข์หยาบตาม. (ธบ.๑๑๗-พธ.แปล)

Should a man commit evil,

Let him not do it again and again,

Nor turn his heart to delight therein;

Painful is the heaping-up of evil. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s