ธรรมะวันละนิด(๔๘) อันชาวนาชาวไร่หมั่นไขน้ำ

อุทกํ  หิ  นยนฺติ  เนตฺติกา                 อันชาวนา ชาวไร่ หมั่นไขน้ำ

อุสุการา  นมยนฺติ  เตชนํื                  ช่างศรคร่ำ ดัดศรงอน ให้ตรงดิ่ง

ทารุํง  นมยนฺติ  ตจฺฉกา                    ช่างไม้เร่ง ถากไม้ไว้ ใช้งานจริง

อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา              บัณฑิตยิ่ง รีบเร่งรัด ฝึกหัดตน. (ธบ.๘๐-พธ.แปล)

Irrigators lead water;

Fletchers fashion shafts;

Carpenters bend wood;

The wise tame themselves. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s