ธรรมะวันละนิด(๒๑) ผู้ใดหยุดอาลัยในสังขาร

ยสฺสาลยา  น  วิชฺชนฺติ                      ผู้ใดหยุดอาลัยในสังขาร

อญฺญาย  อกถํกถี                              รู้แตกฉาน หมดการถามอะไรนั่น

อมโตคธํ  อนุปฺปตฺตํ                         เข้าถึงธรรมอมตะ ณ ปัจจุบัน

ตมหํ  พฺรูมิ  พฺราหฺมณํ                       ผู้นั้นเราศาสดาเรียกว่าพราหมณ์(ผู้ประเสริฐ).(ธบ.๔๑๑-พธ.แปล)

He who has no more longing,

Who through knowledge is free from doubts,

Who has plunged deep into the Deathless–

Him do I call a brahmana. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s