ธรรมะวันละนิด(๒๐) ทางหาลาภยศศักดิ์ไปทางหนึ่ง

อญฺญา  หิ  ลาภูปนิสา                        ทางหาลาภยศศักดิ์ไปทางหนึ่ง

อญฺญา  นิพฺพานคามินี                       ส่วนทางถึงพระนิพพานไปอีกทาง

เอวเมตํ  อภิญฺญาย                            เมื่อรู้ซึ้งสองทางนี้มีความต่าง

ภิกฺขุ  พุทฺธสฺส  สาวโก                       พระสาวกพุทธองค์พึงปลงวาง

สกฺการํ  นาภินนฺเทยฺย                        ไม่ยินดีเส้นทางสักการะ

วิเวกมนุพฺรูหเย                                  หมั่นเจริญทางเอกวิเวกธรรม. (ธบ.๗๕-พธ.แปล)

One  is  the  way  to  worldly  gain;

To  Nibbana  another  leads.

Clearly  realizing  this,

The  bhikkhu,  disciple  of  the  Buddha,

Should  not  delight  in  worldly  favour,

But  devote  himself  to  solitude.(เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s