ธรรมะวันละนิด(๕) ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

อาโรคฺยปรมา   ลาภา                                          ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

สนฺตุฏฺฐิปรมํ  ธนํ                                                  ทรัพย์แท้จริงอยู่ที่ใจพอเพียง

วิสฺสาสปรมา  ญาตี                                             ญาติยอดยิ่งเมื่อจริงใจคุ้นเคียง

นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ                                               สุขสุดเกลี้ยงคือพระนิพพานเอย (ธบ.๒๐๔ -พธ.แปล)

Health  is  the  highest  gain,

Contentment   is  the  greatest  wealth,

Trustful  are  the  best  kinsmen,

Nibbana  is  the  highest  bliss. (เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปล)


Gesundheit  höchster  Reichtum  ist,

Zufriedenheit  der  schönste  Schatz,

Die  Zuversicht  der  beste  Freund,

Das  Nirwahn  allerhöchstes  Glück. (German Language)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s