ธรรมะวันละนิด(๓) มิมีไฟร้อนเร่าเท่าราคะ ๑

นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ                                          มิมีไฟร้อนเร่าเท่าราคะ

นตฺถิ  โทสสโม  กลิ                                            กลีร้ายเท่าโทสะจะหาไหน

นตฺถิ  ขนฺธสมา  ทุกฺขา                                       ความทุกข์เท่าขันธ์ห้าหาที่ใด

นตฺถิ  สนฺติปรํ  สุขํ                                              ความสุขไซร้เท่าสันติมิมีเทียม.  (ธบ.๒๐๒-พธ.แปล)

No  fire  is  there  like  lust,

No  crime  like  hatred,

No  ill  like  the  Five  Aggregates,

No  higher  bliss  than  Nibbana’s  peace. 

(Cr.ภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท-เสฐียรพงษ์ วรรณปก)


Kein  Feuer  brennt  so  wie  die  Gier,

Kein  Übel  zehrt  so  wie  dre  Haß,

Kein  Leid  den  Daseinsgruppen  gleicht,

Kein  höh’res  Glück  gibt’s  als  die  Ruh.(Cr.German Language-Nyanatiloka)

Cr. youtube smntube – Free – Lighthouse Family http://www.youtube.com/watch?v=bN4osi44hFc

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s