อบายมุข ๖ : ๑. ติดเหล้าเมายา เหมือนพาตกหกบ่อ

๑. ติดเหล้าเมายา เหมือนพาตกหกบ่อ

      เหล้าเอ๋ยเหล้ายา                          เสพแล้วพาตกนรกหกบ่อ
คือหนึ่งผลาญให้เงินทองร่อยหรอ         สองสุมก่อทะเลาะวิวาทบาดหมาง
สามเพาะให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ               สี่คนเหน็บแนมดูถูกถากถาง
ห้าเป็นคนไม่รู้จักอายไร้ยาง                  หกกำลังปัญญาเื่อื่อยเฉื่อยชาเอย

๑. เสียทรัพย์                                         สนฺทิฏฺฐิกา ธนชานิ (Wealth visibly dissipates)
๒. ก่อทะเลาะ                                        กลหปฺปวฑฺฒนี (Brawls are caused)
๓. เพาะโรค                                           โรคานํ อายตนํ (Health is impaired)
๔. โลกตำหนิ                                        อกิตฺติสญฺชนนี (Reputation is harmed)
๕. ขาดหิีิริโอตตัปปะ                             หิริโกปินนิทฺทํสนี (Indecent exposure and shamelessness result)
๖. สติปัญญาเสื่อม                                ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณี (Intelligence is reduced)

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s