เจ้านายคู่ลูกน้อง ดั่งสมองคู่กำลัง

๕.หน้าที่เจ้านาย-ลูกน้อง, ลูกน้อง-เจ้านาย

     เจ้าเอ๋ยเจ้านาย                          ลูกน้องหมายว่าดีมีห้าแขนง
คือหนึ่งใ้ห้ทำกิจตามฤทธิ์ตามแรง         สองจัดแบ่งปันผลจนพอใจ
สามหมั่นเยี่ยมหมั่นถามยามเจ็บป่วย      สี่ของสวยของดีมีมาให้
ห้ามีวันหยุดพักผ่อนหย่อนกายใจ          ลูกน้องได้นายเช่นนี้มีสุขเอย
๑. แบ่งงานตามเรี่ยวแรง                 ยถาพลํ กมฺมนฺตํ สํวิธาเนน (One assigns them work in accordance with their strenght,sex,age and abilities)
๒. ให้ค่าแรงตามรูปการณ์               ภตฺตเวตฺตนานุปฺปทาเนน (One pays the wages commensurate with their work and adequate for their livelihood)
๓. พยาบาลยามเจ็บไข้                   คิลานุปฏฺฐาเนน (One grants them fringe benefits by, for example,providing medical care in times of sickness)
๔. ของดีใหม่มาแบ่งปัน                  อจฺฉริยานํ รสานํ สํวิภาเคน (One shares with them a portion of any extra gain)
๕. จัดสรรวันหยุดพักผ่อน               สมเย โวสฺสคฺเคน (One gives them appropriate holidays and time to rest)

     ลูกเอ๋ยลูกน้อง                          นายหมายปองว่าดีมีห้าเรื่อง
คือหนึ่งเริ่มงานก่อนท่านกันเนืองเนือง   สองไม่เคืองหนีงานก่อนกาลเวลา
สามสัตย์ซื่อถือเอาสิ่งที่นายให้            สี่เทใจจนงานเสร็จสมปรารถนา
ห้านำความดีนายไปโฆษณา               งานก้าวหน้าลูกน้องนายสบายเอย
๑. เริ่มงานก่อน                              ปุพฺพุฏฺฐายิโน จ โหนฺติ (Starting work before him)
๒. พักผ่อนทีหลัง                           ปจฺฉานิปาติโน จ (Stopping work after him)
๓. รับฟังเชื่อถือ                             ทินฺนาทายิโน จ (Taking only what is given by his employer)
๔. แสดงฝีมือเต็มที่                        สุกตกมฺมกรา จ (Doing his job well and seeking ways to improve on it)
๕. นำความดีนายไปโฆษณา           กิตฺติวณฺณหรา จ (Spreading a good reputation about his employer and his business)

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s