ศิษย์มีครู-ครูมีศิษย์

๒. หน้าที่ศิษย์-ครู, ครู-ศิษย์
 
     ศิษย์เอ๋ยศิษย์ดี                       กตเวทีห้าข้อต่อครูเสมอ
คือหนึ่งแสดงความเคารพยามพบเจอ  สองเสนอตัวจ้องสนองงาน
สามคอยเงี่ยโสตสดับฟัง                  สี่คอยนั่งปรนนิบัติจัดสถาน
ห้าตั้งใจเรียนวิทยาการ                    ครูอาจารย์ปลื้มจิตศิษย์ดีเอย
๑. เคารพครู                                อุฏฺฐาเนน (One rises to greet the teacher and shows respect to him)
๒. คอยอยู่ใกล้                            อุปฏฺฐาเนน (One approaches the teacher to attend him, serve him, consult him, query him, receive advice from him, etc.)
๓. สนใจฟัง                                 สุสฺสุสาย (One hearkens well so as to cultivate wisdom)
๔. ตั้งใจบริการ                           ปาริจริยาย (One serves the teacher and runs errands for him)
๕. มุ่งมั่นเรียน                             สกฺกจฺจํ สิปฺปํ ปฏิคฺคหเณน (One learns the subject respectfully and earnestly, giving the task of learning its due importance)
 
     ครูเอ๋ยครูดี                            ควรต้องมีคุณห้ามาโปรดศิษย์
คือหนึ่งแนะนำทางสร้างชีวิต             สองประสิทธิ์ความรู้คู่พัฒนา
สามสอนสุดวิชาความสามารถ           สี่ประกาศสรรเสริญเยินยอค่า
ห้าให้ความคุ้มภัยในโลกา                ศิษย์ปรีดาเพราะครูดีเป็นศรีเอย
๑. แนะนำทาง                             สุวินีตํ วิเนนฺติ (He trains them to be good)
๒. วางฐานแน่น                           สุคหิตํ คาหาเปนฺติ (He guides them to thorough understanding)
๓. ไม่หวงแหนความรู้                   สพฺพสิปฺเปสุ ตํ สมกฺขายิโน ภวนฺติ (He teaches the subject in full)
๔. เชิดชูยกย่อง                          มิตฺตามจฺเจสุ ปฏิเวเทนฺติ (He encourages and praises his students’ goodness and abilities and allows their full expression)
๕. คุ้มครองทุกทิศ                       ทิสาสุ ปริตฺตาณํ กโรนฺติ (He provides a protection for all directions)
 
 
 
 
 
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s