ธรรมะคือหน้าที่ : การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม

๑. หน้าที่ลูก-พ่อแม่, พ่อแม่-ลูก 
 
    ลูกเอ๋ยลูกดี                             กตเวทีห้าข้อต่อพ่อแม่
คือหนึ่งเลี้ยงดูท่านไม่ผันแปร            สองแยแสช่วยงานอย่าพาลภินท์
สามดำรงวงศ์สกุลเกื้อกูลชาติ           สี่สามารถดูแลทรัพย์กำกับสิน
ห้าคราท่านล่วงลับดับชีวิน                ก็ถวิลทำบุญอุทิศเอย
๑. เลี้ยงดูท่าน                              ภโต เนสํ ภริสฺสามิ (Having been raised by them, one looks after them in return)
๒. หมั่นช่วยงาน                          กิจฺจํ เนสํ กริสฺสามิ (One helps them in their business and work)
๓. สืบสานวงศ์                             กุลวํสํ ฐเปสฺสามิ     (One continues the family line)
๔. ธำรงมรดกได้                         ทายชฺชํ ปฏิปชฺชามิ (One conduct oneself as is proper for an heir)
๕. ท่านตายไป ให้ทำบุญอุทิศ        อถวา ปน เปตานํ กาลกตานํ ทกฺขิณํ อนุปทสฺสามิ (After their passing away,one makes offerings,dedicating the merit to them)
 
     พ่อเอ๋ยพ่อแม่                         หมั่นดูแลลูกดีมีห้าสถาน
คือหนึ่งห้ามจากชั่วมั่วอันธพาล          สองสอนงานสุจริตจิตสัมมา
สามให้เรียนศึกษาหาความรู้             สี่หาคู่ครองให้สมใจหนา
ห้ามอบมรดกให้ในเวลา                  เป็นพรหมามิตรแท้พ่อแม่เอย
๑. ห้ามจากชั่ว                            ปาปา นิวาเรนฺติ (Cautioning and protecting them from evil)
๒. ให้ตั้งตัวดี                              กลฺยาเณ นิวาเสนฺติ (Nurturing and training them in goodness)
๓. ให้มีการศึกษา                        สิปฺปํ สิกฺขาเปนฺติ (Providing them with an education)
๔. หาคู่ครองให้                          ปฏิรูเปน ทาเรน สญฺโญเชนฺติ (Seeing to it that obtain suitable spouses)
๕. สบสมัย ก็ให้มรดก                 สมเย ทายชฺชํ นิยฺยาเทนฺติ (Bequeathing the inheritance to them at the proper time)
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s