อุ อา กะ สะ (ก่อร่างสร้างตัว ๔)

อุ อา กะ สะ คาถามหาเศรษฐีสี่บท

อุ-อุฏฐาน  ขยันหา  อุตส่าห์ทำ                  (อุฏฐานสัมปทา)
อา-อารักขกรรม  เก็บรักษา  ออมสะสม       (อารักขสัมปทา)
กะ-กัลยาณมิตร ชิดคนดี  มีสังคม              (กัลยาณมิตตตา)
สะ-รสนิยม  สมชีวิต ไม่ติดเมา                  (สมชีวิตา)

1. Utthana-sampada                           : endowment of industry

2. Arakkha-sampada                           : endowment of protection

3. Kalyanamittata                               : association with good friends

4. Samajivita                                     : balanced life-style

อุฏฺฐานวโต  สตีมโต                            คนขยัน มีสติทันจิต

สุจิกมฺมสฺส  นิสมฺมการิโน                     ทำงานสุจริต พินิจก่อนทำ

สญฺญตสฺส  จ  ธมฺมชีวิโน                     เจียมตัวเป็นประจำ ใช้ธรรมนำชีวิต

อปฺปมตฺตสฺส  ยโสภิวฑฺฒติ                  ไม่ประมาทหลงผิด กิตติยศย่อมเจริญ

Of him who is energetic, mindful,

Pure in deed, considerate, self-restrained,

Who lives the Dharmma and who is heedful,

Reputation steadily increases. (เครดิตภาษาอังกฤษจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท – เสฐียรพงษ์ วรรณปก )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s